Talim Terbiye Kurulundan Yıllık ve Günlük Plan Açıklaması

15.09.2022
1.612

Talim Terbiye Kurulundan Yıllık ve Günlük Plan Açıklaması
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
Plan çeşitleri
MADDE 6 – (1) Eğitim ve öğretim çalışmalarında resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında aylık plan ve günlük eğitim akışı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yıllık plan ve ders planı olmak üzere dört çeşit plan hazırlanır.

Yıllık planın yapılışı
MADDE 10 – (1) Yıllık plan aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günlerde toplanıp toplanmadığı araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınması sağlanır.
b) Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek planlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmenler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar. Planlar tüm derslerde konular arası ilişkinin kurulabilmesi, disiplinlerarası ve disiplinlerüstü yaklaşımın sağlanabilmesi adına tüm öğretmenlerin incelemesi ve değerlendirmesini temin edecek şekilde paylaşılır.
c) Hazırlanan plan okul müdürü tarafından eğitim ve öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylanır.
ç) Öğretmen, yıllık planın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere basılı veya elektronik ortamda yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder

Ders planı
MADDE 11 – (1) Ders plânı, belli bir ders için bir veya birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır. Ders planı; bir ders için o dersle ilgili öğretim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, değerler, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alacak şekilde zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanır. Ders planında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders planının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.
(2) Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde kılavuz kitap, ders planı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir.
Sınıf/kurs defterine, uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim ve öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders planı hazırlanır ve uygulanır.

(3) Ders planı;
a) Eğitim ve öğretim çalışmalarını daha düzenli hâle getirmelidir.
b) Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli yönetilmesini sağlamalıdır.
c) Her dersin eğitim ve öğretim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak
işlenmesini sağlamalıdır.
ç) Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır.
d) Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri içermelidir.
e) Eğitim ve öğretim süreci ve programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlamaya uygun biçimde hazırlanmalıdır.
f) Eğitim teknolojilerinin kullanımına olanak sağlamalıdır.
g) Diğer derslerde yer alan uygun konu ve kazanımlarla ilişki kurularak disiplinlerarası ve disiplinlerüstü yaklaşımı desteklemelidir.
ğ) Yapılandırılmış etkinliklerle zenginleştirilmelidir.
h) Konu ve kazanıma uygun olarak sürecin değerlendirilmesine yönelik ölçme değerlendirme araçlarının kullanımını desteklemelidir.

Ders planının hazırlanması
MADDE 12 – (1) Ders planı hazırlanırken;
a) Dersin içeriği ve sınıf düzeyinin diğer derslerle olan ilişkisi,
b) İşlenecek konu örüntüsü,
c) Dersin kazanımları ve hedef davranışları,
ç) Konunun işleneceği tarih aralığı ve muhtemel süre,
d) Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç gereç ile başvurulacak kaynaklar,
e) Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemler,
f) Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıkları,
g) İhtiyaçları belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci,
ğ) Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı tespit edilir.

Ortak hükümler
MADDE 13 –
(1) Eğitim ve öğretim çalışmalarının planlanması ile ilgili ortak hükümler şunlardır:
a) Bakanlığımıza bağlı yurtiçi ve yurtdışında bulunan her tür ve düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları bu Yönergede öngörülen esasları uygular.
b) Her öğretmen, okul müdürü ile denetleme yetkisi bulunan kişiler tarafından istenildiğinde aylık plan, günlük eğitim akışı, yıllık plan ve ders planını, basılı veya elektronik ortamda göstermek zorundadır.
c) Okul müdürleri, öğretmenlerin çalışmalarında bu Yönerge esaslarına uyulup uyulmadığını denetler.
ç) Yıllık plan ve ders planları; okul yönetimi, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve diğer ders öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır. Okul yönetimi bu iş birliğinin sağlanması için gerekli planlamayı ve görevlendirmeleri yapar. Ders planlarının tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun planlar yapılabilir.
d) Yıllık plan ve ders planları; her eğitim ve öğretim yılı sonunda okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmeninin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen planlama çalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim ve öğretim yılında tekrarlanmaması amacıyla gerekli önlemler alınır.
e) Aylık plan, günlük eğitim akışı, yıllık plan, ders planları, programlar, planlama çalışmaları ve yapılan hazırlıklar müfettişlerce yapılan denetimlerde incelenir ve değerlendirilir.
İlgili yönerge için TIKLAYINIZ.

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: