Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet-2

 

 

Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet-2

 YAŞADIĞIMIZ YERİN YÖNETİMİ:

Ülkemiz, devletin kamu hizmetlerini her yere daha rahat götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. Türkiye’de 81 ile bağlı olan toplam 957 ilçe bulunmaktadır.
İl, merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İli, vali yönetir. İlçe, illere bağlı yönetim birimidir. İlçeyi, kaymakam yönetir.
İller yasa ile kurulur. İl yönetimi üç bölümden oluşur.
Bunlar;
1. Vali,

 •     İl yönetim başkanları,
 •      İl İdare Kurulu’dur.

     1-) VALİLER, merkezî yönetimin (hükümetin) ildeki temsilcileridir. İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı, cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan valiler, tüm bakanlıklara karşı sorumludurlar. Bakanlıklara bağlı illerdeki müdürlükler, valilerin emir ve denetiminde bulunurlar.

 Valilerin Bazı Görevleri:

 • İl sınırları içinde yasaları, Bakanlar Kurulu kararını ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak
 • Valiliğe bağlı memurları denetlemek.
 • İlgili bakanlıklarla bağlantı kurarak ilin kültür, eğitim, ulaşım, sanayi alanlarında gelişip kalkınmasını sağlamak
 • İldeki vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikâyetlerini dinlemek
 • İldeki güvenliği sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak
 • İl İdare Kurulu ve İl Genel Meclisinin çalışmalarına başkanlık etmek
 • Millî bayramlara, merkezî yönetimi temsilen katılmak, törenlere başkanlık etmek, halkın bayramını kutlamak

 

2-) İL YÖNETİM BAŞKANLARI:

İllerde bakanlıklara bağlı il örgütleri kurulur. Bunlar il müdürlükleri biçimindedir. Görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar.Merkezle olan yazışmalarını vali kanalıyla yaparlar.Bu müdürlüklerden bazıları şunlardır:

Milli eğitim Müdürlüğü,

Sağlık Müdürlüğü,

Emniyet Müdürlüğü,

Tarım İl Müdürlüğü gibi.

 

3-) İL İDARE KURULU:

İl idare kurulu; yönetsel alanda valiye yardımcı kuruluştur. Danışma niteliğindeki görevleri yerine getirir

 

İLÇE YÖNETİMİ:

İlçeler illere bağlı idari birimlerdir. İlçe yönetimin başında kaymakam bulunur. Valiye bağlı olarak görev yapar. Kaymakam, yasalarla kendine verilen görevleri yerine getirir. Kendisine bağlı kuruluşları denetler, bunlar arasında iş birliği sağlar.

Askeri kuruluşlar ve yargı kuruluşları kaymakamın denetimi dışındadır.

Kaymakamın görevlendirilmesi, İç İşleri Bakanlığı ve cumhurbaşkanının onayı ile gerçekleşir.

Kaymakamların Bazı Görevleri:

 • Bağlı bulunduğu ilin valisinden aldığı emirleri yerine getirmek
 • Görev yaptığı ilçede, hükümet adına yasaların, yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak
 • Mahkemeler ve askerî birlikler dışındaki kaymakamlığa bağlı müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek
 • İlçenin gelişip kalkınması için çalışmalar yapmak
 • İlçedeki vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinlemek
 • Polis ve jandarmanın yardımıyla ilçede güvenliği sağlamak
 • Millî bayramlarda ilçedeki törenlere başkanlık ederek merkezî yönetimi temsil etmek

          

 BUCAK YÖNETİMİ:

Bucak: Coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmetler bakımından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen yönetim birimlerine bucak denir.Bucak müdürleri tarafından yönetilir. İç İşleri Bakanlığı tarafından atanır.

ÜLKEMİZDEKİ MERKEZÎ YÖNETİM BİRİMLERİ

Ülkemizde, merkezî yönetimin başında cumhurbaşkanı, başbakan ve Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı ve Millî Güvenlik Kurulu, merkezî yönetime yardımcı kuruluşlardır. Devlet, kamu hizmetlerini bakanlıklar arasında iş bölümü yaparak yerine getirmektedir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 • Öğretim programlarını, hizmetlerini planlayıp yürütmek
 • Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları açmak
 • Türk vatandaşlarının yurt dışında yapacakları eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

 • C. Devleti’nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek
 • C. uyruklu kişilerin yabancı devletlerle olan görüşmelerini yürütmek
 • Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri takip etmek

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 • Ülkenin iç güvenliğini, kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlamak
 • Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
 • Sınır, kıyı ve kara sularımızın güvenliğini sağlamak
 • Kara yollarında trafik düzenlemeleri yapmak ve trafik düzenini denetlemek
 • Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak

SAĞLIK BAKANLIĞI

 • Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak
 • Gıda ürünlerinin üretildiği iş yerlerine çalışma izni vermek ve denetlemek
 • Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ve aşı hizmetlerini yürütmek
 • Serum, aşı ve insan sağlığında kullanılan her türlü ürünün satıldığı yerleri denetlemek

ADALET BAKANLIĞI

 • Mahkemeleri açmak, adalet kurumlarını planlamak
 • Bir mahkemenin kaldırılması için teklifte bulunmak
 • Ceza ve tutukevlerinin sorunlarını çözümlemek
 • Adalet hizmetleri ile ilgili konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 • Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak
 • Tarihî ve kültürel varlıkları korumak
 • Türkiye’nin turistik varlıklarını tanıtma hizmetlerini yürütmek

YEREL YÖNETİMLER:

İllerde, ilçelerde ve köylerde yaşayanlara o bölgelerin gerektirdiği bazı hizmetlerin götürülmesini sağlamak amacı ile kurulan yönetim örgütlerine yerel yönetimler denir.

A-) BELEDİYE YÖNETİMİ:

Nüfusu 2000’in üzerinde olan yerler ile nüfuslarına bakılmaksızın il ve ilçe merkezlerinde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hükümet kararıyla kurulmuş yerel yönetim birimidir. Bir şehrin belediye başkanı o şehirde oturan insanlar tarafından seçilir.

B-) İL ÖZEL İDARESİ:

İlin yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Bu hizmetlere mali gücü oranında katkıda bulunur. İl özel idare müdürü, özel idareyi vali adına yönetir

C-) KÖY YÖNETİMİ:

Köy, en küçük yönetim birimleridir. Köy yönetiminin başında muhtar bulunur. Muhtar yerel seçimlerle belirlenir. Devletin kendisine verdiği görevleri yapar.

DEMOKRATİK YÖNETİM VE ULUSAL EGEMENLİK

 • Milletimiz, kabul ettiği anayasa ile kanun koyma yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiştir.
 • Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri arasından veya dışından TBMM tarafından seçilir. Başbakan ve Bakanlar Kurulu, tüm görevlerinden TBMM’ye karşı sorumludurlar.
 • Kişilerle kişiler veya kurumlarla kişiler arasındaki uyuşmazlıkları yargı organları (mahkemeler) çözer. Bu yetki, Türk milleti adına mahkemelerce kullanılır. Böylece kişi hak ve sorumlulukları güvence altına alınmış olur.

 

Ulus, millet demektir. Egemenlik ise devlet yönetme gücüdür. Bir devletin yasama, yürütme ve yargı güçleri ile silahlı güçlerinin tümüdür. Egemenlik tüm bu güçleri kullanabilme, emretme ve emirlerini yerine getirebilme gücüdür.

Egemenlik, bir milletin geleceği ile ilgili son sözü söyleme ve son kararı verebilme yetkisi ve gücüdür.

Ulusal Egemenlik ise devlet yönetme gücünün millete(ulusa) ait olmasıdır. Devleti yönetme yetkisine sahip olanların(devlet

yöneticilerinin), bu yetkiyi ulustan almalarıdır. Devleti yönetecek kişilerin, millet tarafından seçilmesi demektir.

Ulusal bağımsızlık; başka devletlerin sömürgesi olmamak, hür yaşamak demektir.

BAĞIMSIZLIK SEMBOLLERİMİZ:

Bir ülkenin özgür ve bağımsız olduğunu gösteren çeşitli semboller vardır. Bu semboller değerlidir. Devletler için çok önemlidir. Özgür bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmek için onları korumalı ve saygı göstermeliyiz.

Devletimizin bağımsızlık sembolleri şunlardır:

 Bayrağımız,

 İstiklal Marşımız,

 Atatürk ve Anıtkabir,

 Dilimiz,

 Cumhurbaşkanlığı Forsu,

 Başkentimiz,

 Türkiye Büyük Millet Meclisi,

 Türk Lirası (Paramız)

 Anayasamız,

 Milli Takımlarımız,

 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız

BAYRAĞIMIZ:

Ülkemizin en önemli bağımsızlık sembolüdür. Rengini vatan için can veren şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim için çok kutsaldır.

Bayrağımızdaki ay bağımsızlığın, yıldız da şehitlerimizin simgesidir.

Bayrağımızdaki kırmızı renk eski Türk geleneklerine göre hâkimiyeti anlatır.

Beyaz renk güç, ululuk ve adaletin yanında temizliği de ifade eder.

Bayrağımızın resmi şekli 29 Mayıs 1936 yılında çıkarılan “Bayrak Kanunu” ile belirlenmiştir.

İSTİKLÂL MARŞIMIZ:

İstiklal Marşımız da bayrağımız gibi ulusal egemenlik sembollerindedir.

İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif ERSOY’dur.

İstiklâl Marşımız TBMM tarafından12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir.

Törenlerde söylediğimiz şekliyle 1930 yılında Osman Zeki ÜNGÖR tarafından bestelenmiştir.

Bayrağa ve İstiklal Marşı’na saygı her Türk’ün milli görevidir.

ATATÜRK VE ANITKABİR:

Türk milletinin bağımsız ve egemen bir ulus olmasında en büyük pay Atatürk’ ündür. Bu nedenle Atatürk ve anıtkabir bağımsızlık sembollerimizdendir

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU:

Ülkemizin birliğini temsil eden cumhurbaşkanlığı forsu da ulusal egemenlik sembollerimizdendir.

Cumhurbaşkanlığı Forsu;Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın ikametgâhında, ziyareti süresince bulunduğu yerde,

bayrak direğine çekilir, gece ve gündüz çekili kalır.

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 yıldız;Türklerin tarihte kurduğu devletleri temsil eder.

BAŞKENTİMİZ:

Bağımsız her ülkenin bir başkenti vardır. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ:

Milli Mücadele sırasında 23 Nisan 1920’de açılan TBMM,ülkemiz için ulusal egemenlik sembolümüzdür.

PARAMIZ (TÜRK LİRASI):

Ülkelerin bağımsızlık sembollerinden biri de paradır. Paralarda bir takım semboller ve kültürel öğeler bulunur. Paralar bu özellikleriyle ulusal egemenlik sembolü kabul edilir.Ülkemizin para birimi Türk Lirasıdır

DİLİMİZ:

Bağımsız olan her ülke yazışmalarını belli bir dil ile yapar. Ülkemizde resmi dil Türkçedir. Bu nedenle Türkçemiz de egemenlik sembollerimizdendir.

ANAYASAMIZ:

Uluslar kendi değerlerini barındıran anayasalar yaparlar. Anayasa, milletin ideal yaşam tarzını yansıtır. Bu yönüyle de anayasa bağımsızlığı simgeler. T.C Anayasası milletimizin egemenlik sembollerimizdendir.

MİLLİ TAKIMLARIMIZ:

Ülkemizin dünya devletleri karşısında temsil eden milli takımlarımız da egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ:

TBMM’nin açıldığı gün olması ve millet egemenliğinin gerçekleşmesi yolunda atılmış en önemli gün olduğu için ulusal egemenlik sembollerimizdendir.

ETİKETLER:
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: